Abril 17, 2017

Faite socio/a

Esta Rede estará compracida de terte coma socio/a. Para isto son tres os requerimentos que deberás cumprir:

  • Comparti-las bases da crianza respectuosa.
  • Ser maior de idade no momento de solicitar o ingreso coma socio/a.
  • Comprometerte cos fins da asociación.

A cota de inscrición é de 30 euros anuais  e outorga prioridade na inscrición de actividades organizadas e descontos no custo nos diferentes servizos prestados pola asociación.

Para formar parte de Rede CRÍA é imprescindibles que leas os nosos principios e manifiesto.

Faiche socio agora cubrindo este formulario

Confirmo que lin e comprendin os principios, o regulamento de réxime interno así coma os estatutos de dita asociación e me comprometo a cumprirlose respectalos sendo coñecedor/a de que o incumprimento dos mesmos poderá significar a perda da condición de socia/o.

Feixe click en Enviar para acceder á pasarela de pago segura de PayPal e realizar así o pago dunha única cota anual por valor de 30 euros.

Dacordo coa lei vixente e a normativa en vigor, recordase que está prohibido difundir fotografías de menores sen o consentimiento dos seus pais/nais ou titores.
Así mesmo informamos que a asociación Rede CRIA tomará fotografías representativas dos eventos para a súa difusión mantendo sempre protexida a identidade dos nenos.
Os datos persoais obtidos mediante este formulario serán incorporados nun ficheiro do cal é responsable Asociación Rede CRÍA , coa finalidade do mantemento da relación contractual. O interesado declara ter coñecemento do destino e uso dos datos persoais recollidos mediante a lectura da presente cláusula. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos termos establecidos na Lei Orgánica 15/1999, na seguinte dirección info@ redecria.es

Tamén podes enviarnos un correo electrónico a:

info@ redecria.es